PODMÍNKY OCHRANY SOUKROMÍTyto Podmínky ochrany soukromí provozovatele Internetového obchodu Cheels, dostupného na adrese: https://cheels.com, kterým je MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 02642786, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221879 (dále jen „Provozovatel“), obsahují dodatečné informace upravující zajištění ochrany osobních údajů, které jsou zadávány a zpracovávány v souvislosti s využitím služeb Internetového obchodu Cheels, a jejich využití v souladu s níže uvedenými pravidly, jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení“). 


Anonymita: 


Uživatelé, kteří využívají služeb Internetového obchodu Cheels (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“), zůstanou anonymní, dokud sami nerozhodnou jinak nebo neučiní kroky v souvislosti s využitím služeb Internetového obchodu Cheels, při kterých je nezbytné zpřístupnit osobní údaje oprávněným subjektům, jež splňují požadavky pro seznámení s obsahem takových osobních údajů dle platných právních předpisů. V takovém případě budou zpřístupněni pouze následující údaje: emailová adresa, jméno a příjmení, případně telefonní číslo a informace o pohlaví v souvislosti s rozlišováním pánského a dámského sortimentu. Informace obsažené v systémových logách (např. IP adresa) budou Provozovatelem využity pro technické účely, související se spravováním serverů internetových stránek.


Proč, za jakým účelem a na jakou dobu jsou shromažďovány a zpracovávány informace o Uživateli? 


Vedle účelů uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Internetového obchodu Cheels Provozovatel shromažďuje a zpracovává informace o Uživateli, včetně osobních údajů, pro následující účely: 

  • zpracování a reakce na žádosti, připomínky či reklamace učiněné ze strany Uživatele, 
  • personalizace stránek Internetového obchodu Cheels, který je navštěvován či využíván jednotlivými Uživateli, 
  • ověřování a identifikace povolení přístupu k jednotlivému obsahu stránek cheels.com, zabránění problémům, jež se mohou vyskytnout ve fungování Internetového obchodu Cheels,
  • zasílání obchodních sdělení Uživatelům prostřednictvím prostředků elektronické komunikace o produktech, službách a akcích Internetového obchodu Cheels nebo akcích jeho obchodních partnerů, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel dává svůj souhlas správci osobních údajů, tj. Provozovateli, ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely stanovené jak ve Všeobecných obchodních podmínkách Internetového obchodu Cheels, tak i pro účely stanované v tomto odstavci (dále jen „účely“), a to na dobu nezbytnou pro uvedené účely, resp. až do odvolání souhlasu se zpracováním a shromažďováním osobních údajů provedeného stejně jednoduchým způsobem, jakým byl tento souhlas udělen, např. odhlášením z odběru newsletteru za pomoci k tomu určeného tlačítka, případně též na základě písemné žádosti zaslané na adresu Provozovatele: MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika nebo na emailovou adresu: contact.cz@cheels.com

Uživatelská oprávnění v souvislosti se zpracováváním osobních údajů v Internetovém obchodě Cheels


Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizace a doplnění, právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo na vysvětlení a odstranění závadného stavu dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Uživatel má právo na dočasné nebo trvalé zastavení zpracovávání osobních údajů nebo jejich přenos či odstranění s výjimkou případů, (i) kdy je zpracování nezbytné pro plnění uzavřené kupní smlouvy, resp. vedení Účtu Uživatele, (ii) kdy je to nezbytné pro obhajobu právních nároků Provozovatele nebo (iii) v dalších případech dle ustanovení čl. 17 odst.3 Nařízení, a to formou jednoduchého odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo formou písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů (emailem pomocí kontaktního formuláře nebo na korespondenční adresu). Uživatel má dale právo podat námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s Nařízením.

Registrovaní Uživatelé mohou vyjádřit svůj nesouhlas na stránkách Internetového obchodu Cheels na určeném místě, které je dostupné po přihlášení k účtu Uživatele zadáním přihlašovacího jména a hesla, nebo způsobem výše uvedeným.

Registrace v obchodě cheels.com je dobrovolným rozhodnutím každého Uživatele.


Ochrana údajů 


Úkolem Provozovatele je zajistit co nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů. Provozovatel je oprávněn měnit způsob ochrany osobních údajů v důsledku technologického vývoje a vývoje Internetového obchodu Cheels, o čemž bude Provozovatel Uživatele vždy informovat na stránkách Internetového obchodu Cheels. Způsoby ochrany osobních údajů Uživatelů, přijatá opatření a další informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů jsou blíže popsány v záznamech Provozovatele o činnostech zpracování osobních údajů podle čl. 30 odst. 1 Nařízení, které jsou všem uživatelům k dispozici na vyžádání.


Statistika 


Na základě informací a údajů získaných od Uživatelů spojených s přihlašováním na stránky a pohybováním se po nich, jsou tvořeny souhrnné anonymizované statistické seznamy, které se zveřejňují třetím subjektům. Statistické seznamy neobsahují osobní údaje umožňující identifikaci jednotlivých Uživatelů.


Praktické poznámky ohledně využití Internetového obchodu Cheels 


Používá-li Uživatel jeden počítač společně s jinými osobami, po ukončení využívání služeb Internetového obchodu Cheels, které vyžadují přihlášení, je nezbytné se vždy odhlásit z účtu Uživatele za účelem zabránění prohlížení, využívání nebo pozměňování obsahu, informací nebo údajů o Uživateli ze strany neoprávněných osob. Uživatelem uvedené osobní údaje a informace jsou během registrace na stránkách známé pouze tomuto Uživateli a Provozovateli a osobám s ním spolupracujícím, které jsou povinné uchovat tyto údaje v tajnosti. Za jejich činnosti Provozovatel odpovídá jako za své vlastní. Uživateli se zakazuje na stránkách Internetového obchodu Cheels zveřejňovat inzerci, nabídky nebo další obsah, který je přístupný i jiným Uživatelům. V případě porušení zákazu dle předchozí věty Provozovatel tento obsah nezveřejní, nebude-li to však nezbytné na základě subjektů, které mají k tomuto zveřejnění dle obecně platných právních předpisů právo.

Uživatel má povinnost postupovat tak, aby jeho osobní údaje, zejména pak přístupové údaje k účtu Uživatele, nebyli zpřístupněny neoprávněným osobám.

Uživatel je oprávněn obracet se na Provozovatele s názory, připomínkami či dotazy týkajícími se uchovávání osobních údajů a informací, a to pomocí kontaktního formuláře nebo poštou na adresu:

MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1


Vysvětlení použitých pojmů: 


Cookie – Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.